<<..ปรัชญาโรงเรียน : นฺตถิ ปญญาสมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี..>>
โรงเรียนบ้านซับน้อย เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม
     จุดเน้นที่ 4.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนอย่างยั่งยืน

1.  สภาพปัจจุบันที่เป็นจริง 
                โรงเรียนบ้านซับน้อยได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนในโรงเรียนทุกคนโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลรายบุคคล  ประเมิน SDQ วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล ได้ข้อมูลดังนี้
จำนวนนักเรียนทั้งหมดจำแนกเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ระดับชั้น

จำนวน นักเรียน ทั้งหมด

สรุปผลการคัดกรอง

นักเรียน ที่มี     ความ สามารถพิเศษ

กลุ่ม ปกติ

กลุ่ม เสี่ยง

กลุ่มมีปัญหา

อนุบาล 1

13

11

2

-

-

อนุบาล 2

10

8

2

-

-

ประถมศึกษาปีที่ 1

12

10

2

-

3

ประถมศึกษาปีที่2

17

15

2

-

1

ประถมศึกษาปีที่3

13

11

2

-

1

ประถมศึกษาปีที่4

9

6

3

-

3

ประถมศึกษาปีที่5

11

9

2

-

7

ประถมศึกษาปีที่6

5

3

2

-

-

รวมทั้งสิ้น

90

73

17

-

15

 

 

 

 

 

 

 

2. สภาพปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา          
จากการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน การประเมิน SDQพบว่านักเรียนมีความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมากที่สุด เนื่องจากผู้ปกครองมีฐานะยากจน รองลงมาคือ ด้านการเรียน เนื่องจากนักเรียนอาศัยอยู่กับ ปู่ย่าตายาย ขาดการดูแลเอาใจใส่ และขาดการทบทวนตำราเรียนในขณะอยู่ที่บ้าน ลำดับสุดท้าย คือ ความเสี่ยงด้านการคุ้มครอง คือ นักเรียนอาศัยอยู่กับญาติเนื่องจากพ่อแม่แยกทางกัน
 3. งาน โครงการ กิจกรรม ขั้นตอนวิธีการ
3.1 ประชุม วางแผน
3.1.1 ประชุมวางแผนคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1.2 นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
3.1.3 ระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อยอด
3.1.4 สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปเป็นแนวคิด กิจกรรมและวิธีการพัฒนาที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้
3.2 มอบหมายงาน
3.2.1  แต่งตั้งคณะทำงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับงาน
3.2.2 มอบหมายงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม
3.3 ดำเนินงานตามแผน โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้
3.3.1 ครูทุกคนมีการวิเคราะห์และรู้จักนักเรียนรายบุคคล  โดยใช้เครื่องมือต่อไปนี้  ระเบียนสะสม  
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)  แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม  แบบสัมภาษณ์  แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน  คู่มือการค้นหาแววความสามารถพิเศษ   เป็นต้น
3.2.1 ครูคัดกรองนักเรียนทุกคนโดยแยกเป็น กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  และกลุ่มมีปัญหา โดยวิเคราะห์มาจากเครื่องมือสำหรับการรู้จักนักเรียนรายบุคคล
3.2.3 ครูส่งเสริมนักเรียนทุกคนโดยการจัดกิจกรรมโฮมรูม  จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  อบรมประจำสัปดาห์  สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ  เป็นต้น
3.2.4 ครูดำเนินการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขนักเรียนโดยการจัดทำมาตรการช่วยเหลือนักเรียนทุกด้าน เช่น การออกกลางคันปัญหายาเสพติด การประพฤติไม่เหมาะสมกับวัยและเพศ  ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมสำหรับการป้องกัน และการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา  จัดกิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อน กิจกรรมซ่อมเสริม กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง เป็นต้น
3.2.5 ครูดำเนินการส่งต่อนักเรียนโดยประสานงานและบันทึกการส่งต่อไปยังครูที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือนักเรียน  ดำเนินการติดตามช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้อง   ประสานงาน  และบันทึกการส่งนักเรียนไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอก
3.2.6 จัดทำแผนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 4 ต้อง 2 ไม่ และนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
4.  ติดตาม นิเทศ
4.1 การนิเทศติดตามโดยผู้บริหาร
4.2 การนิเทศติดตามโดยคณะกรรมการนิเทศติดตามผล
5.  การสรุป รายงานผล
มีการรายงานผลเป็นระยะๆ คือ ก่อนการดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานดังนี้
5.1 รายงานผลโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ครูประจำชั้น ฝ่ายวิชาการ
5.2 รายงานผลโดยผู้รับผิดชอบโดยตรง (ผู้ได้รับมอบหมาย)
4. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง 
4.1 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา
4.2 มีแผนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด นักเรียนทุกคนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4.3 นักเรียนมีความเสี่ยงในการดำรงชีวิตน้อยลง